• +90 312 425 81 93
  • [protected email address]

Yurt Dışındaki Ana Firma Tarafından Aktarılan Bedellerin Kurum Kazancına Eklenmesi

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgi (a) da kayıtlı dilekçenizde; firmanızın bağlı olduğu yurt dışındaki ana firma tarafından, ekonomik kriz ve sektörel gelişmeler nedeniyle şirketinizin geçici finansal sıkıntılarının karşılanması ve Türkiye'deki faaliyetinizin kesintiye uğramaması amacıyla, karşılıksız olarak firmanıza aktarılacak bedellerin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüşü istenilmiş, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü ilgi (b) de kayıtlı yazımız ile şirketinize bildirilmiş ancak, konunun tekrar değerlendirilmesi sonucu, ilgi (b) de kayıtlı görüşümüzün aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

Serbest Meslek Erbabının Faaliyetinde Kullanmak Üzere Satın Aldığı Bisiklet , Motosiklet Giderleri

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyette bulunduğunuz, büroda ortalama 8 (sekiz) adet personel çalıştırdığınız, mükelleflerden evrak toplama, vergi daireleri ve sosyal güvenlik kurumlarına ulaşım için kendi kullandığınız araç hariç 1 (bir) adet bisiklet, 1 (bir) adet motor ve 1 (bir) adet binek araç ile hizmet verdiğiniz belirtilerek, bu araçlara ait amortisman, yakıt ve bakım giderlerini kazancınızın tespitinde indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Oranın Değiştirilmesi Halinde Hangi Oranın Uygulanacağı Hakkında

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Eylül/2020 döneminde yapacağınız kiralama işlemine istinaden 12 aylık kira bedelini toplu olarak tahsil edeceğinizden bahisle tahsil edilen kira bedelinin tamamının faturalandırılacağı belirtilerek, 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işyeri kiralama hizmetlerinde katma değer vergisi (KDV) oranının %18’den %8’e düşürülmesi nedeniyle, söz konusu kiralama işleminde uygulanması gereken KDV oranı hususunda görüş talep edilmektedir.

Devir Alınan Şirketin Bilançosunda Yer Alan Yenileme Fonunun Matraha İlave Edilip Edilmeyeceği

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda … tarihinde başlamak üzere Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen yatırım teşvik belgesi sahibi olduğunuz, yatırımın devam etmekte olduğu kısmen veya tamamen faaliyete geçmediği belirtilmiştir. Şirketinizce devir alınan .. Şti.nde … tarih ve … yevmiye numarası ile yenileme fonunun kayıtlara alındığı ve yatırım döneminde … tarihinde devir alan olarak Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri çerçevesinde birleşmeye taraf olduğu belirtilmiştir.

Otobüs Satışından Elde Edilen Tutarın Defter Tutma Hadlerinde Dikkate Alınıp Alınmayacağı

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgi özelge talep formunda, halk otobüsü işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuz otobüsünüzü sattığınızı belirterek, bu satıştan elde edilen tutarın defter tutma hadlerinde dikkate alınıp alınmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Önceki Döneme Ait Olan Faturaların Sonraki Yılda Kayıtlara Alınması

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, "…Ltd. Şti." tarafından firmanıza kesilen … tarihli ve … numaralı faturanın sehven 2021 yılı kayıtlarına alınmadığı, ancak mal alışının ilgili dönemde gerçekleştiği, kayıtlarınıza alınmayan faturaya ait malın 31/12/2021 tarihi itibarıyla envanterinizde bulunduğu belirterek, tarafınıza kesilen bu faturanın 2022 yılında maliyet unsuru olarak dikkate alınıp alınamayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Sat Kirala Gelir Al İşleminden Kaynaklanan Kazancın Sermayeye İlavesi

09 Aralık 2023, Cumartesi

Şirketiniz aktifinde kayıtlı bulunan arsanın 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında kiralama ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla satışının yapıldığı ve bu satıştan kaynaklı bir kazanç oluştuğu, söz konusu kazancın pasifte özel fon hesabına alındıktan sonra sermayeye ilavesinin mümkün olup olmadığı, mümkün ise şirketiniz tarafından ilerleyen dönemlerde sermaye azaltımına gidilmesi halinde özel fon hesabına alınan ve sermaye azaltımına konu edilen tutar üzerinden vergileme yapılıp yapılmayacağı,

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesiyle Alınan Taşınmazın Satışında Değer Artış Kazancı

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talebiniz ile, Nisan/2006'da inşa aşamasındaki konutu banka kredisi kullanarak Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesiyle aldığınız, Temmuz/2007'de inşaat firması tarafından teslim tutanağı ile tarafınıza teslim edildiği ve Ağustos/2007'de konutta ikamet etmeye başladığınız belirtilerek, söz konusu konutun satılması halinde;

Miadı Dolan Ürünlerin Gümrükte İmha Edilmesi Halinde Ürün Bedelinin Gider Yazılması Hakkında

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı bilgi edinme başvuru formunuz, özelge talep formunuz ve ek dilekçenizde; miadı dolan ve gümrükte bekleyen bazı parti numaralı ürünlerin Gümrük Müdürlüğü tarafından ithalatına izin verilmemesi sebebiyle ithalatının gerçekleştirilemediği, hasarlı ve miadı dolan ürünlerin tespit ve kontrollerinin …… Gümrük Müdürlüğü tarafından yapılarak ve 6 (altı) araçla mühürlenerek imha edilmek üzere …………………….. A.Ş.'ye 15/10/2014 tarihinde teslim edildiği belirtilerek, miadı dolan ve ithalatı gerçekleştirilemeyerek Gümrükte imha edilecek ürünlerin mal bedeli ve Gümrükte gerçekleştirilecek imha masraflarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Meslek Edindirme Kursu Binasının Bağışlanması Halinde İnşaat Harcamalarının Vergisel Durumu

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz ile Milli Eğitim Bakanlığı adına … Valiliği arasında imzalanan protokol gereği, … Merkez Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) meslek edindirme kursu inşa edileceği, 3 yıllık süre sonunda kurs binası da dahil olmak üzere tarafınızdan sağlanan tüm teçhizatların bedelsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığına devredileceği belirtilerek, bu süreçte yapılacak harcamaların vergi mevzuatı karşısındaki durumu sorulmaktadır.

Makine Ve Techizat İçin Ödenen Avansların İndirimli Kurumlar Vergisinden Yararlanıp Yararlanmayacağı

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin akümülatör imalatı faaliyetinde bulunduğu, 2016 yılında … tarihli ve … sayılı yatırım teşvik belgesi alarak aynı yıl içerisinde yeni bir üretim hattı için yatırıma başlandığı, öncelikli yatırımlar kapsamında destek unsurlarından yararlandığınız bu yatırımın bitiş tarihinin … olduğu, bu kapsamda yurt dışından 2018 yılında temin edilecek makine techizat global listenizde yer alan makineler için 2017 yılında akreditif açılarak avans ödemesi yapıldığı belirtilerek; 2017 yılında yapılacak avans ödemelerinin, indirimli kurumlar vergisi uygulamasında bu dönemde yatırım harcaması olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

İştirak Edilen Şirkete Yapılan Sermaye Tamamlama Fonu Ödemelerinin Gider Yazılıp Yazılmayacağı

09 Aralık 2023, Cumartesi

Şirketinizin, 1.000.000.- TL sermayesi olan bir anonim şirketin %30 oranında pay ile kurucu ortaklarından olduğu, iştirak olunan şirketin devamlı zarar etmesi sonucu sermayesini kaybettiği, şirketiniz tarafından alınan 13.05.2008 tarihli olağan genel kurul kararı ve 02.06.2008 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile şirket ortaklarınca sermaye tamamlama fonu oluşturulmasının oy birliği ile kabul edildiği, şirketiniz payına düşen 1.081.455,82.-TL tutarındaki sermaye tamamlama fonu bedelinin iştirak edilen şirkete ödendiği, iştirak edilen şirketin ödenen sermaye tamamlama fonu bedellerini geçmiş yıl zararlarına mahsup ederek herhangi bir sermaye artırımı yapmadığı belirtilerek,

Foreks İşlemlerinde Gelir Vergisi Tevkifatı

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, .... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ..... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında foreks işlemleri yapmaya yetkilendirilmiş bir aracı kurum olduğunuzu, "Piyasa Yapıcısı" olarak gerçekleştirdiğiniz kaldıraçlı alım-satım işlemlerinden aracılık komisyonu almadığınızı ancak şirket adına yapmış olduğunuz alım-satım işlemlerinden gelir elde ettiğinizi, müşterilerin yapmış olduğu işlem hacimleri baz alınarak aylık periyotlar halinde belirlenen skala çerçevesinde bir prim hesaplandığını ve bu tutarların müşteri hesaplarına yansıtıldığını, şirket tarafından bir gider olan bu tutarların müşteri adına gelir olduğunu belirterek, elektronik ortamda müşterilerin bireysel faaliyetleri sonucu hesaplarına yansıtılan söz konusu gelirler için tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

Forward İşleminde KDV ve Kurumlar Vergisi

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin her ayın son iş gününün iki gün öncesinde kayıtlarında yer alan döviz yükümlülükleri ve döviz varlıklarından arta kalan net tutar üzerinden, mensubu olduğu ... Grubunun hazine şirketi ile forward işlemi yapmayı planladığı, grup şirketinin banka ve fınans (kredi vermeye yetkili kurum) kurumu olmadığını, yapılacak forward işleminin fiziki teslimle sonuçlanmayacağı belirtilerek; vade kuru ile sözleşme kuru arasındaki farkın vade tarihinde kur farkı gelir veya gideri olarak dikkate alınıp alınmayacağı, kur farkı gideri oluşması durumunda kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ile kur farkı gelir veya giderinin KDV ye tabi olup olmadığı, hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özel Okulda Çalışan Öğretmen Ve Personele Yapılan Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinde Damga Vergisi

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, kurumunuz tarafından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenlere ve personele yapılacak olan öğretim yılına hazırlık ödeneği, aile yardımı (eş ve çocuk yardımları) ve ölüm yardımı ödemelerinde damga vergisi matrahının ne olacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Müzisyenlere Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, müzik organizasyonu işi yaptığınız, değişik illerden müzik programı teklifleri aldığınız ifade edilerek, vergi kayıtları bulunmayan şarkıcı, davulcu, zurnacı, sazcı ve klarnetçilere program başına yapacağınız ödemelerinizin ne şekilde belgelendirileceği ile gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

KDV Oranı Belirlenirken Yapı Ruhsatı Değişikliğinde Hangi Yapı Ruhsatının Esas Alınacağı

09 Aralık 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … İli, … İlçesi, …. Mahallesi, … ada, … parselde bulunan arsa üzerine … adet ofis ve işyeri yapılmak üzere 28/9/2017 tarihinde …. sayılı yapı ruhsatı alındığı, sonrasında söz konusu ruhsatın kullanım amacı konuta çevrilerek …. adet konut ve … adet ofis olarak 14/10/2021 tarihinde tadil edildiği, ancak 6/2/2023 tarihinde yaşanan deprem felaketiyle gerçekleşen konjonktürel değişiklik ve beraberinde sektörün konut ihtiyacındaki değişiklikler doğrultusunda söz konusu projede esaslı tadilat ihtiyacı doğduğu, bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda …. Belediyesine yeni vaziyet planıyla müracaatta bulunulduğu, hazırlanan yeni vaziyet planında yapılan çalışmaların;

Zayi Belgesinin Varlığı Tek Başına Defter Ve Belgelerin Zayi Olduğu Sonucunu Doğurmaz

28 Kasım 2023, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2019/528

Karar No : 2019/631

Kiralanan Fabrika İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamaların Amortisman Yoluyla Giderleştirmesi Gerekir

28 Kasım 2023, Salı

T.C.

DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No: 2014/10426

Karar No: 2018/998

Yurt Dışına Yapılan Satışların Bedellerinin Tahsil Edilememesi Halinde Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması

28 Kasım 2023, Salı

T.C.

DANIŞTAY

ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2011/5130 

Karar No : 2015/10182

Geriye Yönelik Fatura Düzenlendiğini Bilmesi Mümkün Bulunmayan Alıcı Adına Yasada Öngörülen Sürede Fatura Almadığı İçin Ceza Kesilemez

28 Kasım 2023, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2018/50

Karar No : 2018/199

Yapı Kullanma İzninin Alındığı Tespit Edilmeden Tapuda Tescil Edilen İrtifak Hakkının Teslim Olarak Kabul Edilemeyeceği

28 Kasım 2023, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

Üçüncü Daire

Esas No : 2016/13945

Karar No : 2019/4482

Elektronik Ortamda Yapılan Tebligata Karşı Süresinde Açılmayan Davada Süre Aşımı

28 Kasım 2023, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

DOKUZUNCU DAİRE

Esas No : 2019/274

Karar No : 2020/3808

Takdire Sevk Tarh Zaman Aşımını Durdurur

28 Kasım 2023, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2020/467

Karar No : 2020/761

Açık Vergi Hatası Olduğu Tespit Edilen Vergilerde Uzlaşma Sağlanmış Olsa Dahi Düzeltme Hükümlerinden Yararlanılabilir

28 Kasım 2023, Salı

T.C.

D A N I Ş T A Y

Dokuzuncu Daire

Esas No : 2016/6588

Karar No : 2016/4390

Yenileme Fonunun Finansal Kiralama İle Edinilen İktisadi Kıymetin Amortismanından Mahsubu

20 Ekim 2023, Cuma

İlgi dilekçenizde; ortaklığınızın yurtiçinde ve yurt dışında hava yolu ile yolcu ve yük taşımacılığı yaptığı, finansal kiralama kapsamında yurt dışında mukim firmalardan kiraladığı uçakları "Haklar" hesabı altında muhasebeleştirerek 10 yıllık faydalı ömür üzerinden amortismana tabi tuttuğu, finansal kiralama kapsamında iktisap edilen ve ortaklığınızın kullanımında bulunan bazı uçaklar için söz konusu iktisadi kıymetin değerini devamlı surette artırmak amacıyla bir takım harcamalar yapıldığı belirtilerek;

Özel Okulda Çalışan Öğretmenlere Yapılan Ödemelerde Tevkifat

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kurumunuzda istihdam etmiş olduğunuz öğretmenlere ödeyeceğiniz öğretim yılına hazırlık tazminatının, gelir vergisi kesintisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Serbest Meslek Erbabının Aktifine Kayıtlı Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep dilekçenizle, Başkanlığımız ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında SMMM'den dolayı mükellef bulunduğunuz, mülkiyeti şahsınıza ait ve aktifinize kayıtlı muhasebe bürosunun odalarından birini başka bir mali müşavire kiraya vereceğiniz belirtilerek, elde edeceğiniz kira geliri için serbest meslek makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği ile gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmiştir.

Yurt Dışındaki Firmaya Ödenen İsim Hakkı Bedeli

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın Şişli İstanbul adresinde inşa etmekte olduğu turistik otelde ... markasını kullanarak ... adı altında işletmeye açmak maksadıyla merkezi Danimarkada bulunan ... ünvanlı şirket arasında akdedilmiş olan Uluslararası Lisans Sözleşmesine istinaden söz konusu Danimarka firmasının ülkemizde hangi vergilerden ne oranda sorumlu olacağı, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre ülkemizde ödeyeceği vergilerin hangilerini kendi ülkesinde ödeyeceği vergilerden mahsup edebileceği, ödeyeceği vergilerle ilgili olarak söz konusu şirketin yetki ve sorumluluğu hususunda Başkanlığımızdan görüş sorulmaktadır.

İş Güvenliği İle İş Sağlığı Hizmetinde KDV Tevkifatı

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmalara iş güvenliği hizmeti ile iş sağlığı hizmeti kapsamında işyeri hekimliği ve hemşirelik hizmeti verdiğiniz, bu hizmetler için hizmet alan her bir firmayla ayrı sözleşme yaptığınız, hizmetlerin ve bu hizmetleri yapan personelin hizmeti alan firmaların sevk ve idaresinde olmayıp tamamen firmanız kontrolünde olduğu ifade edilerek, bu hizmetlere uygulanacak KDV oranı ile hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV nin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı sorulmaktadır.

Üretimin Bir Kısmının Eski Bir Kısmının Da Yeni Fabrikada Gerçekleştirilmesi Halinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eki dilekçenizde, şirketinizin ......1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikanızda ….. üretimini yaptığı, üretim arttıkça fabrikanın yetersiz kaldığı ve yeni yatırıma ihtiyaç duyulduğu bu nedenle makine ve pompa imalatınızı ayırarak yeni kurulacak fabrikalara taşımak istediğiniz,

Taşımacılık Kooperatifi Tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Alınan Öğrenci Servisi İşinde KDV Oranı Ve Tevkifatı

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …. vergi numarasında mükellef bulunduğunuzu, 2023-2024 eğiti öğretim döneminde …. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yapmış olduğu ihale neticesinde ilköğretim ve orta öğretim öğrenci taşıma işini kooperatifiniz tüzel kişiliği adına aldığınızı, …. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden almış olduğunuz (öğrenci servisi) öğrenci taşıma işi, kooperatifiniz ortağı minibüsçüler tarafından gerçekleştirildiğini, Kooperatifiniz tarafından ….. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen hakediş raporu ve kararına istinaden fatura düzenlediğinizi, hakediş bedeline ilişkin …. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne düzenlenecek tevkifatlı faturada uygulanacak KDV oranı, öğrenci taşımacılığı hizmet teslimlerine uygulanan %10 KDV oranı mı yoksa genel KDV oranı olan %20 mı uygulanacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Aktife Alındığı Yıldan Sonraki Yıl Tescil Edilen Taşıtın Amortisman Başlangıç Tarihi

20 Ekim 2023, Cuma

İlgi özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, şirketiniz tarafından 25.12.2012 tarihinde alışı gerçekleşen ancak tescil işlemi yasal süresi içerisinde 03.01.2013 tarihinde tamamlanan çekiciye ilişkin amortismanın ayrılmasına hangi yılda başlanacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmanın Çalışanlarına Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi

20 Ekim 2023, Cuma

İlgi (a) ve (b)’de kayıtlı dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, … Üniversitesi Teknopark alanı içerisinde yer bilimleri ve deprem riskleri üzerine faaliyet gösterdiğiniz, Dubai’de yapılacak bir otel inşaatı ile ilgili gerekli etütleri yapmak üzere şirket ortaklarınızın ve üniversite görevlilerinin Dubai’ye gittikleri ve elde edilen verilere istinaden Teknopark’ta program yazılarak programın Dubai’deki firmaya satılacağı belirtilerek,

Satışları Artırmak Amacıyla Müşterilere Verilen Kombine Maç Bilet Bedellerinin Vergilendirilmesi

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketin iş hacmini artırmak için müşterilere teşvik amacıyla verilmek üzere satın alınan kombine maç biletinin, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı, kombine maç bileti için ödenen tutara ilişkin indirilecek KDV'nin iç yüzde yöntemi ile hesaplanarak ilgili döneme ait KDV beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Basit Usulden Gerçek Usule Geçildiğinde KDV İndirimi Ve Amortisman Uygulaması

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; servis taşımacılığı faaliyetinden dolayı 01/05/2005-31/12/2010 tarihleri arasında basit usulde kayıtlı mükellef olduğunuz, 2007/Eylül ayında satın aldığınız otobüse ilişkin katma değer vergisini indirim konusu yapmadığınız, 2010/Aralık ayında ise ikinci otobüsünüzü satın alarak 01/01/2011 tarihi itibari ile gerçek usulde mükellef olduğunuz belirtilerek, kayıtlarınıza almış olduğunuz her iki araca ilişkin katma değer vergisini indirim konusu yapıp yapamayacağınız ile her iki araçla ilgili amortismanın ne şekilde ayrılacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği, anlaşılmaktadır.

Ödeme Kaydedici Cihazlardan (ÖKC) Gün İçinde Birden Fazla "Z" Raporu Alınıp Alınamayacağı

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinize ait marketlerde kullanılan ödeme kaydedici cihazlardan (ÖKC) gün içinde birden fazla "Z" raporu alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

İnternet ,Sosyal Medyada Verilen Reklam Ödemelerinin Vergilendirilmesi

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin yurt dışı merkezli Facebook firmasından reklam hizmeti aldığı ve bu hizmete ilişkin yapılan ödemeler üzerinden Facebook tarafından fatura düzenlendiği belirtilerek yapılan ödemelerin bu firmalardan alınan faturalar dayanak gösterilerek 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip edilmeyeceği ile BS bildiriminin yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edildiği anlaşılmaktadır.

Sponsorluk Sözleşmesi Kapsamında Amatör Spor Kulübüne Verilen Fizik Tedavi Hizmeti

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin fizik tedavi merkezi olarak faaliyet gösterdiği ve sponsorluk sözleşmesi kapsamında herhangi bir amatör spor kulübüne fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında sponsoru olarak kulübün sporcularına ve yöneticilerine fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin ücretsiz olarak şirketiniz bünyesinde yapılacağı ve bu hizmet karşılığında bir bedel talep edilmeyeceği belirtilerek, söz konusu fizik tedavi hizmeti bedelinin tamamının amatör spor kulüplerine yapılan sponsorluk harcaması olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, kurumlar vergisi matrahından indirim yapılıp yapılamayacağı, KDV karşısındaki ve belge düzeninin ne şekilde olacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özel Hesap Döneminde Nakdi Sermaye İndirimi Uygulaması

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin …. tarihinde nakdi sermaye artırımında bulunduğu, … özel hesap dönemini kullanmakta iken, yurt dışında bulunan ana ortağınızın hesap dönemine uyum sağlamak için, Gelir İdaresi Başkanlığından alınan izin yazısı sonucunda …. tarihinden itibaren ….. özel hesap dönemine geçtiği ve bu nedenle ... tarihleri arasında bir aylık kıst hesap döneminin oluştuğu belirtilerek;

Farklı Faaliyetlerde Kullanılan Kıymetlerde Yenileme Fonu Uygulaması

20 Ekim 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenizin tetkikinden; İlimiz … Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellef olduğunuz, şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullandığınız ... model ... marka otobüsünüzü 08/09/20.. tarihinde satarak yerine … il sınırları içinde yolcu taşıma faaliyetinde bulunmak üzere 30/09/20.. tarihinde S plaka aldığınız ve ilerleyen günlerde de minibüs alacağınızdan bahisle, otobüs satışından kaynaklanan karı 549-Özel Fonlar hesabında takip ederek, servis minibüsü ve ticari hak (S plaka) üzerinden ayrılacak amortismanlardan mahsup edip edemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.

İşletme Sahibinin Eşine Ödediği Ücret ve Ücrete İlişkin Yapılan Kesintiler

22 Eylül 2023, Cuma

İlgi kayıtlı özelge talep formunda, eşinizin ücretli olarak yanınızda çalıştığı, eşinize yapılan ücret ödemelerinin ve ödenen SGK primlerinin ticari kazancınızın tespitine gider olarak indirilip indirilemeyeceği, eşiniz için 2011 Takvim yılı içerisinde ödenen doğum borçlanması ve yurtdışı borçlanmasına ilişkin tutarların gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesi üzerinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı, indirim yapılması halinde bir limit olup olmadığı ve eşiniz için ödenen SGK primlerinin ticari kazancınız tespitinde gider olarak dikkate alınmaması halinde beyanname üzerinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususlarında bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

Personelin İş Seyahatlerinde Yaptığı Harcamalar İçin Aldığı Perakende Satış Vesikaları Hakkında

22 Eylül 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, personelinizin şehir içi ve şehir dışı seyahatlerinde yapmış olduğu bedeli fatura düzenleme sınırının altında kalan yeme, içme harcamaları için düzenlenen perakende satış fişleri ile kantar tartım ve otopark fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu belgelere istinaden yüklenilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Önceki Yıllarda Beyannamede Gösterilmeyen Zararın Düzeltme Beyannamesi Verilerek Mahsubu

22 Eylül 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 2004, 2005 ve 2006 yıllarında zarar edildiği, 2006 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verilen bilanço ve gelir tablosunda önceki yıl zararları gösterilmesine rağmen beyanname üzerinde 2004 ve 2005 yılı zararlarının ilgili sütunlara yazılmadığı, daha sonra 2006 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin şekil yönünden eksik olan ilgili sütunlarının düzeltme beyannamesiyle düzeltildiği, bu dönemlerde oluşan zararların önce 2007 yılı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirildiği ve bakiye zararın 2008 yılı kârından mahsubunun yapıldığı belirtilmiş olup yapılan işlemler ile ilgili Başkanlığımız görüşü sorulmuştur.

Kahvehanelerin Ödeme Kaydedici Cihaz Yerine Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi Kullanıp Kullanamayacakları Hakkında

22 Eylül 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; Kahvehane işletmeciliği faaliyetinden dolayı kayıtlı mükellef olduğunuz, kullanmakta olduğunuz eski tip ödeme kaydedici cihazı hurdaya ayırarak yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almadan sadece adisyon tipi perakende satış fişi kullanarak hizmet verip veremeyeceğiniz hususunda Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.

Self Servis Hizmet Verilen İşletmede Adisyon Kullanımı

22 Eylül 2023, Cuma

İlgi dilekçeniz ile; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... T.C. kimlik numarada kayıtlı olduğunuzu, Bar İşletmesi faaliyetinizde self servis hizmet verildiği belirtilerek, işletmenizde adisyon kullanıp kullanmayacağınız konusunda tarafınıza bilgi verilmesi istenilmektedir.

e-Fatura Uygulamasına Dahil Şirketin Sisteme Dahil Diğer Şirketlerden Alımlarında ÖKC Fişi Kullanımı

22 Eylül 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, e-fatura sistemine kayıtlı olan Şirketinizin e-fatura sistemine kayıtlı firmalardan (……, …… vs.) genel gider mahiyetinde olan fatura kullanma sınırının altındaki alımlarınızın perakende satış fişi ile veya ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirilip belgelendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Mal İadesinde Alıcının Satış Faturasını İbraz Edememesi

22 Eylül 2023, Cuma

İlgide kayıtlı dilekçenizde, tüketicilerin satın alıp çeşitli nedenlerle iade ettiği malların bedelinin iade edilmesi yada başka bir malla değiştirilmesinin talep edildiği durumlarda, gider pusulasının düzenlendiği ve mal satışında düzenlenen fatura veya perakende satış fişinin geri alındığı belirtilerek, fatura veya perakende satış fişinin ibraz edilemediği durumlarda yapılması gereken uygulama hakkında görüş sorulmaktadır.

Şubelerde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti

22 Eylül 2023, Cuma

İlgi özelge talep formunuzda; bir alışveriş merkezinde tuvalet işletmeciliği ve temizlik ürünleri, acil ihtiyaç malzemeleri ile küçük hediyelik eşya satışı faaliyetinde bulunduğunuz, aynı katta ve alışveriş alanından işletmenize geçişi sağlayan on beş metrelik koridorun alışveriş alanına bakan kısmına yeni bir stant yerleştirmek suretiyle benzer ürünlerin satışını burada da yapacağınız, yeni kuracağınız standın şube olarak mı, yoksa mevcut işletmeniz ile aynı alanda kabul edilerek işletmenizin mütemmim bir cüz'ü olarak mı değerlendirileceği ile yeni kurulacak standa mahsus olarak ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizin bulunup bulunmayacağı hususlarında görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Şirket Ortağının Çocuğuna Ödenen Yurt Dışı Eğitim Bursunun Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınamayacağı

22 Eylül 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, şirketinizde 27.04.2006 tarihinden itibaren sigortalı olarak çalışan şirket ortağınızın ve müdürünüzün kızını, İngiltere'ye işletme dalında lisans eğitimi yapmak için göndermek istediğinizi belirterek, şirketiniz tarafından yapılacak bu harcamaların kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirilip indirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünü sormaktasınız.

Finansal Kiralama Yoluyla Edinilen Kıymetler İçin İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

22 Eylül 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunda;

- Şirketinizin Ekonomi Bakanlığından … tarihli yatırım teşvik belgesi aldığı ve teşvik belgesi kapsamında yatırımını gerçekleştirildiği,

- Yatırım konusu kıymetlerin bir kısmının direk satın alma yöntemiyle, bir kısmının ise finansal kiralama yöntemi ile temin edildiği,

- Teşvik belgesinin tamamlama vizesi esnasında belge kapsamında finansal kiralama yolu ile temin edilen ve halen kiralama süreleri devam eden makine teçhizatın gerçekleşen yatırım listesindeki bedelinin hangi tutar üzerinden dikkate alınacağı hususunda Ekonomi Bakanlığından görüş istenildiği,

Yıllara Sari İnşaat İşlerinden Elde Edilen Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanıp Uygulanamayacağı

22 Eylül 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yıllara sari inşaat işleriyle iştigal eden şirketinizin sahibi olduğu … tarihli ve … sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında bir yurt inşa etmekte olduğu belirtilerek yıllara sari inşaat işlerinden elde etmiş olduğunuz kazançların, indirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak indirimli kurumlar vergisine konu edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Teşvik Belgesinin Revize Edilmesi Halinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

22 Eylül 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Ekonomi Bakanlığından almış olduğunuz toplam yatırım tutarı … TL, yatırıma katkı oranı %40 ve vergi indirim oranı %80 olan … tarihli ve … no.lu yatırım teşvik belgenizin bulunduğu, Ekonomi Bakanlığına müracaat ederek bu yatırım teşvik belgenizi revize ettirdiğiniz ve firmanıza toplam yatırım tutarı … TL, yatırıma katkı oranı %35 ve vergi indirim oranı %80 olan … tarihli ve … no.lu yatırım teşvik belgesi düzenlendiği ve tamamlama vizesinin yapıldığı belirtilerek indirimli kurumlar vergisi hesaplanmasında hangi yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırım tutarı ve yatırıma katkı oranının dikkate alınacağı hususunda Defterdarlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge Projeleri Kapsamında Yapılan Teslim Ve Hizmetlerin Vergilendirilmesi

22 Eylül 2023, Cuma

İlgide kayıtlı talep formunuzda, teknoloji geliştirme bölgesinde uzaktan kontrol sistemi ile dozajlama pompası üretimini geliştirdiğiniz, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında geliştirilen pompaları üretimle çoğaltarak satış geliri elde ettiğiniz belirtilerek, elde ettiğiniz kazanca yönelik istisnanın bu yeni teknoloji kapsamında üretilen ürünün hangilerine uygulanacağı, seri üretimin hangi aşamada başlamış kabul edileceği, geliştirilen ürünün sadece ilk örneğinin mi istisnadan yararlanabileceği,

Dar Mükellef Kuruma Ödenen Kur Farklarında Vergi Kesintisi

22 Eylül 2023, Cuma

İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuzla şirketinizce "royalty bedellerinin tahakkuk tarihi ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhte kur farklarının kurumlar vergisi stopajına tabi olup olmadığı" hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmesi üzerine 20.01.2017 tarih ve 1265 sayılı özelgemizle tarafınıza izahat verilmiştir.

Bu defa, ilgi (b)'de kayıtlı özelge talep formunuz ile söz konusu özelgemizde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) mukimi şirkete yapılacak gayri maddi hak ödemeleri için stopaj oranının %10'u aşmayacağınının kabul edilmesine karşın kur farkları üzerinden stopaj yapılması gerektiğinin ifade edildiği ancak lehe oluşacak kur farkları için herhangi bir açıklamanın yapılmadığı; 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanacak Kazancın Tanımı

22 Eylül 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçenizde; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak

- Söz konusu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "kazanç" ifadesinden hangi kazancın (tevsi yatırımdan elde edilen brüt satış kârı mı, faaliyet kârı mı, ticari bilanço kârı mı yoksa vergi öncesi mali kâr mı) anlaşılması gerektiği,

Kar Dağıtımından Sonra Yapılan Sermaye Artırımında Nakdi Sermaye Artışı İndiriminden Yararlanılıp Yararlanılmayacağı

22 Eylül 2023, Cuma

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

- Şirketinizin …..….. A.Ş.'nin %100 oranla iştirak ettiği bir sermaye şirketi olduğu,

- Holdingin yapacağı yatırımların finansmanında kullanılmak üzere şirketinizin kar dağıtımı yapmasının öngörüldüğü,

Finansal Kiralama Yoluyla Edinilen Gayrimenkulün Amortisman Oranı

21 Eylül 2023, Perşembe

İlgi özelge talep formunuzda, finansal kiralama yolu ile 4 yıllığına kiralanacak ve sözleşme süresi sonunda devralınacak gayrimenkul için, bu gayrimenkulün faydalı ömrünün kira süresinden fazla olması nedeniyle amortisman listesindeki % 2 amortisman oranı yerine kira süresi esas alınarak % 25 oranında amortisman ayrılıp ayrılamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Finansal Kiralama İşlemlerinde Kur Farkları Ve Faiz Giderleri

21 Eylül 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile yabancı para cinsinden düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri ile temin ettiğiniz amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin olarak sözleşme tarihinden sonra oluşan ana para kur farkları ile faizlerin gider yazılması veya maliyete eklenip amortismana tâbi tutularak itfa edilmesi hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek konu hakkında Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasında Karşılıkların Dikkate Alınıp Alınmayacağı

21 Eylül 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Kabul Edilmeyen İndirimler" başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan finansman gider kısıtlaması ile ilgili bilançoda yer alan kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar içerisindeki "Kıdem Tazminatı Karşılığı", "Maliyet Giderleri Karşılığı", "Gider Tahakkukları Karşılığı" ve "Diğer Borç ve Gider Karşılıkları" hesaplarının aktif hesaplarda sonuç yaratan nitelikte hesaplar olduğundan dolayı sadece gerçek anlamda yabancı kaynaktan temin edilmiş borç niteliğinde olan kalemlerin dikkate alınması gerektiği belirtilerek, anılan hesaplara ait tutarların finansman gider kısıtlamasının hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

Serbest Meslek Faaliyetinin Adi Ortaklık Olarak Yapılması

21 Eylül 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; iki gerçek kişi birleşerek adi ortaklık kurduğunuz, tehlikeli madde ve güvenlik danışmanlığı faaliyetiyle uğraştığınız, aynı zamanda bu adi ortaklık üzerinden reklam ve organizasyon acentesi kurup ticaret yapacağınız belirtilerek, yapılacak faaliyetler nedeniyle serbest meslek kazancı olarak mı ticari kazanç olarak mı vergilendirileceğiniz,

Üniversitenin Mülkiyetinde Bulunan İşyerlerinin Kiralanmasında Vergileme ve Belge Düzeni

22 Ağustos 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Üniversiteniz mülkiyetinde bulunan işyerlerinin kiralanması karşılığında yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı, söz konusu kiralama işleminin KDV'ne tabi olup olmadığı ve belge düzeni konularında görüş bildirilmesi istenilmektedir.

Süresi 2 Yıl Olan Hizmet Sözleşmesinde Damga Vergisi Tutarının Hesabı

22 Ağustos 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile düzenlenen hizmet sözleşmelerinin süresinin 2 yıl olduğu belirtilerek, söz konusu personelin ocak ayı maaşından sözleşmelere ilişkin damga vergisi kesilirken sürenin bir yıl mı yoksa iki yıl mı olarak dikkate alınacağı hususunda görüş sorulduğu anlaşılmıştır.

Aile Sağlığı Merkezinde Çalıştırılan İşçilere Yapılan Ücret Ödemeleri

22 Ağustos 2023, Salı

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ... Aile Sağlığı Merkezinizde 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması hakkındaki Kanunun 3. maddesi uyarınca aile hekimi olarak görev yaptığınızı ve temizlik, dışarı işleri, telefona bakma, yapılan tahlillerin laboratuar defterine işlenmesi vb. işleri yapmak üzere merkezinizde sigortalı istihdam edilen çalışanların ücretlerinin aile sağlığında çalışan doktorlarca karşılandığını açıklayarak, sigortalı çalıştırılan bu ücretliler için aile sağlığı merkezinin defter tasdik ettirme mecburiyetinin bulunup bulunmadığı konusunda bilgi talep etmektesiniz.

Apartman -Sitelerde Yönetici ve Çalışanlara Ödenen Ücretler

22 Ağustos 2023, Salı

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, ... potansiyel vergi kimlik numarası ile ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün sınırları içerisinde bulunan ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile 5711 sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren siteniz yönetimi tarafından 2010/Ocak tarihinden itibaren yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ile kapıcı ücretleri ve serbest meslek ödemelerinin gelir vergisi ve damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Serbest Meslek Erbabının Adi Ortaklık Oluşturması Halinde Defter Tutma Yükümlülükleri

22 Ağustos 2023, Salı

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, kişisel vergi mükellefiyetlerinizi kapatıp, üç kişi aynı adresde klinik (Diş Hekimliği) hizmeti vermek için adi ortaklık oluşturacağınızı ve ortaklığınıza ait tutulması gereken defterin işletme hesabı esasına göre mi yoksa serbest meslek kazanç defteri mi olacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.

Serbest Meslek Erbabının İlave İşyeri Açıp Açamayacağı Hakkında

22 Ağustos 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ......Vergi Dairesi Müdürlüğünün ....... T.C. kimlik numaralı mükellefi olarak dört avukatın bulunduğu avukatlık bürosunda serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuz, avukatlık mesleğinin getirdiği dikkat isteyen çalışma faaliyetleriniz için kendinize ait olmak üzere ayrıca bir işyeri daha kiralamak istediğiniz, ancak bu işyerinde herhangi bir evrakın düzenlenmeyeceği sadece davalara yönelik hazırlık aşamasını yürütmek için kullanılacağı belirtilerek, çalışma ofisinin açılmasının uygun olup olmadığı ile bu işlemlerden doğacak vergisel yükümlülükleriniz hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

Ücretlinin, Serbest Meslek Erbabı Eşi Adına Ödediği Geri Ödemeli Hayat Sigortası Primi

22 Ağustos 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formundan, personelinizin, serbest meslek erbabı olan eşi adına yaptırdığı ve kendisinin ödediği geri ödemeli hayat sigortası priminin, ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisinden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

Avukatın Yanında Ücretli Olarak Çalıştırdığı Avukatın Kusuru Nedeniyle Ödediği Tazminatın Gider Yazılıp Yazılamayacağı

22 Ağustos 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, yanınızda ücretli olarak çalışan avukat ... 'in 19/01/2006-08/04/2010 tarihleri arasında yasalara aykırı işlemlerde bulunarak müvekkilleri ve büronuzu maddi ve manevi zarara uğrattığı, söz konusu işlemlerdeki usulsüzlüklerle ilgili açılan davalarda hukuka aykırılığın tespit edildiği ve zarara uğrayan müvekkillerin uğramış olduğu zararların tarafınızca tazmin edildiği belirtilerek, ödenen bu tutarların Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesi kapsamında gider yazılıp yazılamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

Mahkeme Kararı Olmadan Ödenen Alacak Ve Tazminat Tutarları

22 Ağustos 2023, Salı

İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuz ile ilgi (b)'de kayıtlı dilekçeniz ve ekinde, bankanız ile … arasında … projesinin inşası ile ilgili … tarihli bir inşaat sözleşmesi yapıldığı, sözleşmeye göre müteahhitlerin yapacağı inşaatların bankanız tarafından satılacağı ve hasılatın …'nin de aralarında bulunduğu sözleşmenin tarafları arasında dağıtılacağı, söz konusu inşaatların bu sözleşme hükümlerine göre yapılamamış olması nedeniyle hasılat paylaşımında …ile aranızda ihtilaf çıktığı ve söz konusu ihtilaftan dolayı mezkur banka ile davalık olunduğu, mevcut banka ile bankanız arasında davaya konu edilen alacak ve tazminat talepleri hususunda … tarihinde protokol düzenlenerek uzlaşmaya varıldığı

Hak Ediş Üzerinden Yapılan Nefaset Kesintisinde GVK Tevkifatı , KDV ve Damga Vergisi

22 Ağustos 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınız ve eklerinin incelenmesinden; … İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından ihalesi yapılan "… İli … İlçesi Merkezine 16 Derslikli İmam Hatip Lisesi ve 100 Öğrencili Pansiyon Binası Yapım İşi" ve "… İli … İlçesi Merkezine 100 Kişilik Pansiyon Binası Yapım İşi"nin tamamlandığı ve geçici kabul tutanağı ile hakediş icmalinin düzenlendiği ve fatura tutarı belirlenerek ödemenin yapıldığı belirtilerek söz konusu hakediş icmalinin düzenlenmesi esnasında gelir vergisi, damga vergisi kesintileri ile KDV hesaplamasında nefaset kesintisinin matraha dahil edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Grup Şirketlere Kiralanan Binek Araçlara Ait Giderlerin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı

22 Ağustos 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; motorlu araç ticaretiyle iştigal ettiğiniz, şirketinizin ana faaliyet konusunun binek oto, hafif ticari araç, minibüs, midibüs, van ve kamyonet gibi motorlu araçların ve bunlara ait yedek parçalarının ithali, yurt içinde ve yurt dışında satışı olduğu, bu kapsamda söz konusu motorlu araçların ithal edildiği ve ilgili ana bayilere satıldığı, ana faaliyetiniz yanında ithal edilen araçların belirli bir kısmının şirketiniz faaliyetlerinde kullanılmak veya başka şirketlere kiralanmak üzere ilk iktisabı amortismana tabi iktisadi kıymet olarak kayıt ve tescilinin şirketiniz adına yapıldığı,

Sürücü Kursu Faaliyetinde Kullanılan Araçlara Ait Giderlerin İndirimi

22 Ağustos 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin sürücü kursu faaliyetinde bulunduğu ve ticari faaliyetiniz ile ilgili olarak işletmenizde sürücü adaylarına ders vermek için binek otomobillerin mevcut olduğu belirtilerek, 7194 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile eklenen ve 1.1.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan parantez içi hüküm gereğince söz konusu binek otomobillerin tamir, bakım ve yakıt giderlerinin tamamının mı yoksa %70'nin mi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Personel İçin Ödenen Hastane Giderlerinin İndirimi

22 Ağustos 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; işyeri personelinin geçirdiği iş kazası sonucunda mikro cerrahi yöntemiyle acil yapılması gereken ameliyatın ücret farkının şirketiniz tarafından ödendiği belirtilerek yapılan ödemenin katma değer vergisi (KDV) ile kurumlar vergisinden indirim konusu yapılıp yapılmayacağına ilişkin görüş talep edilmektedir.

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasında Üç Dönem Faaliyette Bulunma Zorunluluğu

22 Ağustos 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin Mayıs/2018 itibarıyla faaliyete geçtiği belirtilerek Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121'inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından faydalanılabilmesi için indirimden faydalanılacak yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda faaliyette bulunma şartının bulunup bulunmadığı, dolayısıyla şirketinizin vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminden faydalanıp faydalanamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Manevi Tazminatın İcra Müdürlüğüne Ödenmesinde Gelir Vergisi Kesintisi

22 Ağustos 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Ankara 12 nci İş Mahkemesinin ... tarih ve Esas No: ... Karar No: ... sayılı kararı ile kurumunuz aleyhine hükmedilen manevi tazminat ile işletilecek olan yasal faiz tutarının icra müdürlüğüne ödenmesi esnasında vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Alınan Destek Ödemelerinin İade Edilmesi Halinde Hangi Dönemin Gideri Olarak Kaydedileceği Hakkında

22 Ağustos 2023, Salı

İlgide kayıtlı dilekçenizde 06-08 Temmuz 2005 tarihleri arasında .... A.Ş. aracılığı ile Rusya'da düzenlenen fuara katılmanız nedeniyle tarafınıza ödenen 16.002,99 TL tutarındaki destekleme ve fiyat istikrar fonu priminin gelir unsuru olarak kayıtlarınıza intikal ettirildiği ancak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından tarafınıza gönderilen ve söz konusu ödemenin iadesi içerikli ... Ekim 2009 tarih ve .... sayılı yazıya istinaden .... Vergi Dairesi Müdürlüğüne geri ödendiğini belirterek ilgili dönemde gelir unsuru olarak kayıt altına alınan bu tutarların gider olarak dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Şirketin Taşeronu Tarafından Ödenmeyen SGK Primlerini Ödemesi Hakkında

22 Ağustos 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yapmakta olduğunuz otel inşaatının yapımında alt işveren olarak çalışan …'ın inşaatınızda çalıştırdığı işçilere ait SGK primlerini ödemediğinden bahisle şirketinize Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme emrinin tebliğ edildiği ve asıl işveren olarak alt işveren tarafından ödenmeyen SGK primlerini 6736 sayılı Yasa hükümlerinden faydalanarak ödeme talebinde bulunduğunuz ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılandırılan borcun ilk taksidini ödediğiniz belirtilerek, şirketiniz tarafından ödenen alt işverene ait SGK primlerinin gider olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Satıcı Adına Ödenen Tapu Masrafları ve Harcının Giderleştirilmesi Hakkında

22 Ağustos 2023, Salı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketiniz adına satın alınan taşınmaz için ödenen tapu harcının anlaşma gereği satıcıya ait olduğu, ancak tapu harcının şirketiniz tarafından ödendiği belirtilerek; harç bedelinin kayıtlarınıza gider olarak yazılıp yazılamayacağı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

Dar Mükellef Kurumdan Satın Alınan Malzemelerinin Uygulanmasına Yönelik Süpervizörlük Hizmetinde Stopaj

05 Ağustos 2023, Cumartesi

T.C.

DANIŞTAY

VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU

E: 2021/179 K: 2022/28

Dar Mükellef Kurumdan Alınan Hizmet Karşılığı Yapılan Ödemede Stopaj

05 Ağustos 2023, Cumartesi

T.C.

DANIŞTAY

DÖRDÜNCÜ  DAİRE

E:2015/10110 K: 2019/2630

Ticaret Sicilinden Re’sen Kaydı Silinen Şirketin Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Tasfiyesi

05 Ağustos 2023, Cumartesi

T.C.

DANIŞTAY

ÜÇÜNCÜ  DAİRE

E: 2020/4143 K: 2021/799

Tasfiyeye Giren Şirketin Vergisel Yükümlülükleri

04 Ağustos 2023, Cuma

T.C.

DANIŞTAY

ÜÇÜNCÜ  DAİRE

E: 2018/397 K: 2020/1484

Tasfiye Memuru Adına Yapılan Tarhiyat Hakkında

04 Ağustos 2023, Cuma

T.C.

DANIŞTAY

ÜÇÜNCÜ  DAİRE

E: 2016/4838 K: 2019/4313

İlişkili Kuruma Faizsiz Borç Para Verilmesinin Örtülü Kazanç Dağıtımı Olup Olmadığı Hakkında

04 Ağustos 2023, Cuma

T.C.

DANIŞTAY

ÜÇÜNCÜ  DAİRE

E: 2021/117 K:2021/3524

Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Faizin KDV'sinin İndirim Konusu Yapılması Hakkında

04 Ağustos 2023, Cuma

T.C.

DANIŞTAY

ÜÇÜNCÜ DAİRE

E: 2019/2348 K: 2019/7426

KDV İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması Hakkında

04 Ağustos 2023, Cuma

T.C.

DANIŞTAY

ÜÇÜNCÜ DAİRE

E: 2016/13699 K: 2020/435

Ödenmemiş Sosyal Güvenlik Primlerinin Gider Olarak Gösterilmesi Hakkında

04 Ağustos 2023, Cuma

T.C.

DANIŞTAY

DÖRDÜNCÜ DAİRE

E: 2016/21465 K: 2021/1401

İki Yıldan Fazla Süreyle Aktifte Bulunan İştirak Hisselerinin Satışından Doğan Zararın % 75’inin Kurum Kazancından İndirilmesi Hakkında

04 Ağustos 2023, Cuma

T.C.

DANIŞTAY

ÜÇÜNCÜ DAİRE

E: 2019/4042 K: 2022/3075

Tarih: 12.09.2022

İktisadi İşletmesinden Vakfa Aktarılan Kâr Payından Vergi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında

04 Ağustos 2023, Cuma

T.C.

DANIŞTAY

DÖRDÜNCÜ DAİRE

E: 2015/3374 K: 2019/2531

Esnaf Odasının Ticari Faaliyetleri

04 Ağustos 2023, Cuma

T.C.

DANIŞTAY

DÖRDÜNCÜ DAİRE

E: 2016/9410 K: 2020/310

Derneğin Ticari Faaliyetleri

04 Ağustos 2023, Cuma

T.C.

DANIŞTAY

DÖRDÜNCÜ DAİRE

E: 2020/603 K: 2020/3044

Malın GTİP Numarasının Değişmesinin KDV /ÖTV Vergilemesini Etkileyip Etkilemeyeceği

10 Temmuz 2023, Pazartesi

İlgi kayıtlı talep formunda, firmanızın ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesi kapsamında ithal ettiği 2710.11.21.00.00 G.T.İ.P. numaralı white spirit isimli malın 01.01.2012 tarihinden itibaren 2710.12.21.00.00 G.T.İ.P. numarasına taşınması nedeniyle ÖTV uygulamasına etki edip etmeyeceği ile 

Afet Bölgesinde Yapılan İnşaatlarda Taşeron Sözleşmelerinin 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Damga Vergisinden İstisna Olup Olmadığı

10 Temmuz 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, "... Afet Bölgesi 3. Etap 352 Adet Kalıcı Afet Konutu ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı" işine ilişkin olarak ... Ltd. Şti. ile imzaladığınız 15.03.2012 tarihli Taşeron Sözleşmesinin 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 42 nci maddesi kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Limited Şirketin Pay Senedi Bastırması Halinde Bunların Satışında Vergileme

10 Temmuz 2023, Pazartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Ticaret Kanununda yapılan değişiklikler sonrası limited şirketlerin pay senedi çıkarabilmelerinin mümkün hale geldiği belirtilerek şirket ortaklarının sahip oldukları paylara ilişkin olarak çıkaracakları pay senetlerinin satışından elde edecekleri kazancın Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) nolu bendinde belirtilen hisse senetleriyle aynı kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Mükellefiyeti Re'sen Terkin Edilen Şirketin Yeniden İşe Başlaması Halinde Geçmiş Yıllara Ait Zararların Mahsubu - KDV İndirimi

08 Temmuz 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda şirketinizin 2016 yılında re'sen terk ettirildiği, 28.03.2018 tarihi itibariyle faaliyetine tekrar başladığı belirtilerek; 2016 yılında en son verilen KDV beyannamesinden devreden katma değer vergisini 04/2018 KDV beyannamesinde indirim konusu yapıp yapamayacağınız ve şirketinizin 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin zarar tutarlarını kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edip edemeyeceğiniz hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Mükellefiyeti Re'sen Terkin Edilen Şirketin Tasfiye Sürecine Girmesi

08 Temmuz 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden;

-................. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ..................... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz,

-Şirketinizin 16.11.2007 tarihinde Antalya Ticaret Siciline kaydedilerek tescil edildiği,

- Şirketinizin özel dal merkezi olarak faaliyet vermeyi amaçladığı, ancak ruhsatlandırma işleminin il sağlık müdürlüklerinden alınarak Sağlık Bakanlığınca yapılacağı duyumunu almanız üzerine Sağlık Bakanlığı ile sözlü temasa geçtiğiniz, tarafınıza ruhsat almanın zorlaşacağı, sürecin uzayacağı bilgilerinin verildiği,

Varlıkların Ayni Sermaye Olarak Konulmasının KDV'ye Tabi Olup Olmadığı

08 Temmuz 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile şirketinizin aktifinde kayıtlı bulunan bazı taşıt, makine ve tesisat ile ticari malların, ortağı olduğunuz diğer bir anonim şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak konulacağı, söz konusu malların emsal bedeli ile değerlendirilmeyeceği, bilançonuzun özvarlığına isabet eden kayıtlı değer üzerinden devredileceği belirtilerek, ayni sermaye olarak konulacak olan söz konusu kıymetlerin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Yapı Ruhsatında Değişiklik Yapılması Halinde Bağımsız Bölümlerin KDV Oranlarının Belirlenmesi

08 Temmuz 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … İli, … İlçesi, …. Mahallesi, … ada, … parselde bulunan arsa üzerine … adet ofis ve işyeri yapılmak üzere 28/9/2017 tarihinde …. sayılı yapı ruhsatı alındığı, sonrasında söz konusu ruhsatın kullanım amacı konuta çevrilerek …. adet konut ve … adet ofis olarak 14/10/2021 tarihinde tadil edildiği, ancak 6/2/2023 tarihinde yaşanan deprem felaketiyle gerçekleşen konjonktürel değişiklik ve beraberinde sektörün konut ihtiyacındaki değişiklikler doğrultusunda söz konusu projede esaslı tadilat ihtiyacı doğduğu, bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda …. Belediyesine yeni vaziyet planıyla müracaatta bulunulduğu, hazırlanan yeni vaziyet planında yapılan çalışmaların;

Huzur Hakkı Ödemelerine Asgari Ücret İstisnasının Uygulanıp Uygulanamayacağı

08 Temmuz 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, limited şirket ortaklarına SGK primi kesilmeksizin huzur hakkı ödendiği belirtilerek ödenen huzur haklarına Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendi uyarınca asgari ücret istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Basit Usul Mükellefin Ticari Aracını Satması Durumunda Fatura Düzenleme Zorunluluğu

08 Temmuz 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, servis işletmeciliği faaliyeti nedeniyle basit usulde ticari kazanç mükellefi olduğunuzu ve faaliyette bulunduğunuz minibüsünüzü sattığınızı belirterek, söz konusu satış nedeniyle fatura düzenleyip düzenlemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

e-Faturanın Yanlış Düzenlenmesi

08 Temmuz 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formundan; tarafınızca düzenlenen … no.lu e-Fatura mal ve hizmet tutarının 579.729,12 TL olarak düzenlenmesi gerekirken hatalı olarak 579.729.115,00 TL olarak düzenlendiği, taraflar arasındaki iş ilişkisinden kaynaklı olarak sehven düzenlenmiş olan hatalı e-Faturanın iptal edilmesinin akabinde şirketinizce … no.lu e-Faturanın 579.729,12 TL (KDV hariç) olarak düzenlendiğinden bahisle, hatalı olarak düzenlenen söz konusu e-Faturanın yasal deftere kaydının yapılıp yapılmayacağı ile beyanlara dahil olup olmayacağı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.

e-Arşiv Faturanın Yanlış Düzenlenmesi

08 Temmuz 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ........ Vergi Dairesi Müdürlüğünde ........ vergi kimlik numarasında ev mobilyası ve aksesuarlarının perakende ticareti işinden kayıtlı mükellef olduğunuz, Vergi Usul Kanunu 509 nolu tebliğ çerçevesinde GİB E-Arşiv fatura portalı üzerinden düzenlediğiniz 23.02.2020 tarih ve GIB.............. nolu faturanın tutarını KDV dahil 4.250,00.-TL. (DörtbinikiyüzelliTürkLirası) olması gerekirken sehven hatalı olarak KDV dahil 4.250.001,96.-TL.(DörtmilyonikiyüzellibinbirTürkLirası doksanaltıkuruş) olarak düzenlediğiniz fatura hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

Eşe Ait Aracın Ticari Faaliyette Kullanılması Halinde Giderlerinin İndirilmesi

08 Temmuz 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi olduğunuz, …/07/2020 tarihinden itibaren elektrik tesisatı ve tamiratı, fabrikalara ait vinçlerin elektrik bakım ve onarım işi ile iştigal ettiğiniz ve işletmenizde sigortalı olarak çalışan eşiniz … adına kayıt ve tescil edilen … Marka 2005 model kamyonet tipi panelvan taşıtın (G.T.İ.P 87.04) söz konusu faaliyetinizde kullanılacağı belirtilerek, kira sözleşmesi yapılmadan veya işletmeye dahil olmadan işte kullanılan bahsi geçen araca ait harcamaların Gelir Vergisi Kanunu açısından gider ve Katma Değer Vergisi Kanunu açısından ise indirim olarak dikkate alınıp alınamayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmış olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir.

İnternet Üzerinden Verilen Kursların Sosyal İçerik Üreticiliği Kazanç İstisnası Kapsamına Girip Girmediği Hakkında

08 Temmuz 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; yazılım geliştirme, finans, öğretim ve akademi gibi kategorilerde içerik üretimine imkan sağlayan, alanında uzman eğitmenlerin belli bir konuda video, metin, görüntü gibi araçlarla hazırladıkları eğitimleri satışa sunan ... isimli eğitim platformunda; ücretli ve ücretsiz kursların bulunduğu, ücretli kurslara erişim sağlamak isteyenlerin eğitmenler tarafından belirlenen ücreti ...'e ödemeleri halinde ömür boyu erişim hakkı kazandığı, adı geçen platformun eğitmenlerin elde ettikleri kazancı belirli bir komisyon almak suretiyle eğitmenlerin banka hesabına yatırdığı; platforma kayıtlı öğrencilerin memnuniyetlerini ve yazılı görüşlerini bildirebildiği,

Yurt Dışından Döviz Olarak Elde Edilen Ücretin Vergilendirilmesi

08 Temmuz 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türkiye'de kanuni ve iş merkezi bulunmayan Finlandiya mukimi … unvanlı firmada yeşil bina danışmanları, mimarlar, üreticiler ve tasarımcılar tarafından yeşil bina sertifikası oluşturulması, bina için çevresel ürün beyanları oluşturulması, bina yaşam döngüsü değerlendirmesi ve daha yeşil binalar tasarlanması hususlarında uzaktan çalışma şeklinde işçi-işveren sözleşmesine bağlı kalarak ücretli olarak çalıştığınız, ücretinizin tamamını Türkiye'de iş yapmayan Finlandiya mukimi söz konusu işvereninizden döviz olarak aldığınız belirtilerek elde ettiğiniz ücret gelirinin Türkiye'de gelir vergisinden istisna olup olmayacağı hakkında Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

Seyahat Acentesi Ve Araç Kiralama Faaliyeti İle İştigal Eden Şirketin Binek Otomobilinde Gider Kısıtlaması Uygulaması

08 Temmuz 2023, Cumartesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; seyahat acentesi ve araç kiralama faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, kiraya verilmek üzere bir adet araç satın aldığınız, söz konusu aracı şirketinizin günlük işlerinde kullandığınız ve nadiren de olsa bazı müşterilerinize kiraya verdiğiniz belirtilerek, bu araç için yapılan (kasko, tamir, bakım, yakıt vb.) giderlerin Gelir Vergisi Kanununda yer alan gider kısıtlamasına tabi tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Karşılığında Edinilen Bağımsız Bölümlerin Satışlarında Vergileme

19 Haziran 2023, Pazartesi

T.C.

D A N I Ş T A Y

ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2019/3453

Karar No : 2022/1280

Serbest Bölgeye Verilen Taşımacılık Hizmetinde KDV Tevkifatı

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin serbest bölgelerde faaliyette bulunan şirketlere iç gümrükler arası veya Türkiye'den serbest bölgelere yük taşımacılığı hizmeti verdiği belirtilerek ihraç amaçlı olan veya ihraç amaçlı olmayan, serbest bölgeye ya da serbest bölgeden yapılacak yük taşımacılığı işlerinin katma değer vergisi (KDV) mükellefiyeti bulunmayan serbest bölge şirketlerine yapılması halinde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı ve nasıl uygulanması gerektiği hususunda görüş talep edilmektedir.

İş Kazası Geçiren İşçiye Yapılan Para Yardımının Vergilendirilmesi

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; işyerinizde 07/01/2020 tarihinde meydana gelen kazada yaralanan işçinin hastaneden iş göremezlik raporu aldığı, söz konusu rapora istinaden uzun süre çalışamayacağı, çalışamadığı süre boyunca yasal olarak iş göremezlik ödeneği alacağı, ilgili kurum tarafından ödenen iş göremezlik ödeneğinin işçinizin almış olduğu ücretten daha az olması nedeniyle, tarafınızca da ayrıca para yardımında bulunulduğu belirtilerek, yapmış olduğunuz bu ödemenin vergi kanunları açısından nasıl değerlendirileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Dar Mükellef Kurumdan Elde Edilen Ücret Gelirinin Vergilemesi

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 01.02.2009 tarihinden itibaren merkezi Fransa'da bulunan … ünvanlı tarım makinaları üreticisi bir firmada Türkiye'den sorumlu ülke müdürü olarak görev yaptığınız, söz konusu firmanın Türkiye'de herhangi bir merkezinin bulunmadığı, şahsınızın Türkiye'de tüm bölgelerde seyahat ederek çalıştığı, seyahat etmediğiniz dönemlerde evden çalışmalarınızı sürdürdüğünüz, maaşınızın … firması tarafından … Bankası'ndaki Euro hesabınıza Euro olarak yatırıldığı,

Kredi İle Alınan Konutun Ticari Faaliyette Home-Ofis Olarak Kullanması Halinde İndirilebilecek Giderler

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; …. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ….. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, bilgisayar mühendisi olarak bilgisayar yazılımı hazırlama, yazılımların satışı, veri tabanı yöneticiliği ve danışmanlığı faaliyetlerinizden dolayı birinci sınıf tüccar olarak fatura düzenlediğinizi ve bilanço esasına göre defter tuttuğunuzu, söz konusu ticari faaliyetinizi ikametgah olarak kullandığınız konutunuzda icra ettiğinizi belirterek; 

Serbest Meslek Faaliyeti İçin Ücret Alınmaması Halinde Vergisel Yükümlülükler

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, ücretini alamadığınız serbest meslek faaliyeti kapsamındaki hizmetleriniz için serbest meslek makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği ve KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Serbest Meslek Ücretinin İade Edilmesi Halinde Vergilendirme

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest avukat olarak faaliyette bulunduğunuz, müvekkilinize vermiş olduğunuz hizmete ait bedele davanın kazanılması halinde hak kazanıldığı, kaybedilmesi durumunda da tahsil edilen bedelin müvekkilinize iade edildiği belirtilerek serbest meslek makbuzunun hangi dönemde düzenleneceği ve davanın kaybedilmesine bağlı olarak iade edilen hizmet bedeli ile ilgili olarak katma değer vergisi, gelir vergisi ve stopajın durumunun ne olacağı ve iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.

Sağlık Harcamasının Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi ile Belgelendirilmesi Halinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine göre vereceğiniz serbest meslek kazanç beyannamenizde, sağlık gideri olarak eczanelerden almış olduğunuz ilaçlara ait ödeme kaydedici cihaz fişlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızın görüşü istenilmektedir.

Yurt Dışı Merkezli Şirketten Elde Edilen Ve Yurt İçindeki Şirkete Fatura Edilen Ücret Geliri

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, şirket merkezinizin Almanya'da olduğu, Türkiye'de çalışma izni bulunan Alman vatandaşı şirket müdürünüzün aylık maaşının Almanya'daki şirket merkezi tarafından ödendiği, bu ödemenin şirketinize fatura edildiği ve Almanya'daki şirket merkezi tarafından söz konusu ücret ödemesine ilişkin herhangi bir tevkifat yapılmadığı, Türkiye'deki şirketin söz konusu ücret ödemesinin brüte tamamlanması suretiyle üzerinden stopaj yaptığı, şirket müdürünüzün göreviyle ilgili maaşı dışında başka bir gelir vergisine tabi geliri olmadığı belirtilerek, şirket müdürünüz tarafından söz konusu ücret geliriyle ilgili beyanname vermesinin gerekip gerekmediği konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Gayrimenkul Değerleme (Ekspertizlik) Faaliyetinin Vergilendirilmesi

01 Haziran 2023, Perşembe

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile eklerinin incelenmesinden, … Kuruluşu tarafından 02/07/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarafınıza verilen gayrimenkul değerleme lisansınızın bulunduğu, adınıza kayıtlı işyerinde personel istihdam edilmek suretiyle; değerleme şirketleri, bankalar, gerçek ve tüzel kişilerle iş sözleşmesi yaparak gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla serbest meslek kazancı hükümlerine göre mi yoksa ücret hükümlerine göre mi vergilendirilmeniz gerektiği hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

 
3WTURK CMS v8.3.3